Chào mừng bạn đến gold-elements.vn (the "Site")  GOLD ELEMENTS Online ("GOLD ELEMENTS Online") cung cấp nội dung và dịch vụ có sẵn trên Trang web cho bạn theo các điều khoản và điều kiện sau đây, Chính sách bảo mật của chúng tôi và các điều khoản và điều kiện và chính sách khác mà bạn có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi liên quan đến chức năng, tính năng hoặc chương trình khuyến mãi nhất định , tất cả đều được coi là một phần của và được bao gồm trong các điều khoản và điều kiện này (gọi chung là "Điều khoản và Điều kiện"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý, không giới hạn hoặc đủ tiêu chuẩn, bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.


1. QUYỀN RIÊNG TƯ
Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi để bạn có thể hiểu các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi.

2. SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHO CÁ NHÂN 
Các sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên Trang web và bất kỳ mẫu nào của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn không được bán hoặc bán lại bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hoặc các mẫu sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua hoặc nhận được từ chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, có hoặc không có thông báo, để hủy hoặc giảm số lượng bất kỳ đơn đặt hàng nào được điền hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn mà chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể dẫn đến vi phạm Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

3. CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC MUA HÀ
Để xem các chính sách và thủ tục liên quan đến các đơn hàng được đặt qua Trang web này (chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng, giao hàng và xử lý, trả lại và trao đổi), hãy nhấp vào đây.

4.TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN 
Chúng tôi cố gắng càng chính xác càng tốt khi mô tả sản phẩm của chúng tôi trên Trang web; tuy nhiên, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm, màu sắc, thông tin hoặc nội dung khác có sẵn trên Trang web là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi.

5.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
Tất cả thông tin và nội dung có sẵn trên Trang web và giao diện, bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu dịch vụ, văn bản, đồ họa, biểu trưng, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, phần mềm và dữ liệu, và biên soạn và tổ chức (gọi chung là "Nội dung") là tài sản của GOLD ELEMENTS Online, các chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi và được luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế bảo vệ, bao gồm luật điều chỉnh bản quyền và thương hiệu.

 Ngoại trừ như được quy định trong các giấy phép giới hạn trong Phần 6 bên dưới, hoặc theo yêu cầu theo luật hiện hành, không được sử dụng, sao chép, sao chép, bán, bán lại, truy cập, sửa đổi hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web , toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

6.GIẤY PHÉP  
Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép giới hạn, có thể hủy bỏ và không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web cá nhân. Giấy phép hạn chế này không bao gồm quyền: 

(a) Khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm Trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang đó

(b) Tái xuất bản, phân phối lại, truyền tải, bán, cấp phép hoặc tải xuống Trang web hoặc bất kỳ và / hoặc tất cả Nội dung (ngoại trừ bộ nhớ đệm hoặc khi cần thiết để xem Trang web)

(c) Thực hiện bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ và / hoặc tất cả Nội dung khác với việc sử dụng cá nhân; (d) sửa đổi, thiết kế đối chiếu hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Trang web hoặc bất kỳ và / hoặc tất cả Nội dung

(e) Thu thập thông tin tài khoản vì lợi ích của chính bạn hoặc của một bên khác; (f) sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng bất kỳ và / hoặc tất cả Nội dung; hoặc (g) Sử dụng rô bốt phần mềm, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập dữ liệu hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác có thể áp đặt gánh nặng hoặc tải không hợp lý trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Bạn phải giữ lại, không sửa đổi, tất cả các thông báo về quyền sở hữu trên Trang web hoặc được gắn hoặc chứa trong Trang web.

Chúng tôi cũng cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể hủy bỏ và không có kết quả để tạo siêu liên kết tới trang chủ của Trang web chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Trang web liên kết tới Trang web

 (i) Có thể liên kết đến, nhưng không sao chép, bất kỳ và / hoặc tất cả Nội dung của chúng tôi

 (ii) Có thể không ngụ ý rằng chúng tôi đang ủng hộ trang web hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của trang web đó

(iii) Không được xuyên tạc mối quan hệ với chúng tôi

(iv) Không được chứa nội dung có thể được hiểu là khó chịu, tục tĩu, gây khó chịu gây tranh cãi hoặc bất hợp pháp hoặc không phù hợp với mọi lứa tuổi

(v) Không được mô tả chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, theo cách sai, gây hiểu lầm, xúc phạm hoặc gây khó chịu hoặc phản đối hoặc liên kết với chúng tôi với các sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến ​​không mong muốn

 Và (vi) không được liên kết với bất kỳ trang nào của Trang web ngoài trang chủ. Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, yêu cầu bạn xóa bất kỳ liên kết nào đến Trang web và sau khi nhận được yêu cầu đó, bạn sẽ ngay lập tức xóa liên kết đó và ngừng mọi liên kết trừ khi được chúng tôi viết riêng và được ủy quyền rõ ràng để tiếp tục liên kết

Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của bạn của Trang web hoặc bất kỳ và / hoặc tất cả Nội dung của chúng tôi sẽ tự động chấm dứt các giấy phép giới hạn được nêu trong Phần 6 này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác được cung cấp bởi luật hiện hành hoặc các Điều khoản và Điều kiện này.

7.NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN   
Trong việc truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này và các cảnh báo hoặc hướng dẫn đặc biệt để truy cập hoặc sử dụng được đăng trên Trang web.. Bạn không được thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web hoặc bất kỳ Nội dung hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên Trang web này và có thể không bị ảnh hưởng về tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Trang web. Không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn cố ý vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất và thiệt hại có thể gây ra cho GOLD ELEMENTS Trực tuyến, các chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi.

8.TÀI KHOẢN CỦA BẠN   
Bạn có thể chọn đăng ký tại trang web của chúng tôi nếu bạn trên mười ba (13) tuổi. Không đăng ký nếu bạn không quá mười ba (13) tuổi. Nếu bạn trên mười ba (13) tuổi và đăng ký, bạn sẽ có địa chỉ email / tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, tên người dùng và mật khẩu của bạn và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn. Bạn có trách nhiệm lưu giữ thông tin như vậy hiện tại, đầy đủ, chính xác và trung thực. Bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản, tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý chỉ cung cấp thông tin hiện tại, đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu bạn đang truy cập và sử dụng Trang web thay cho người khác, có nghĩa rằng bạn có quyền ràng buộc người đó chịu trách nhiệm cho tất cả các Điều khoản và Điều kiện được cung cấp ở đây, và trong phạm vi như vậy, bạn đồng ý bị ràng buộc với các Điều khoản và Điều kiện này và để chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng sai trái Trang web hoặc Nội dung do truy cập hoặc sử dụng đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ và / hoặc chấm dứt tài khoản mà không cần thông báo trước nếu các Điều khoản và Điều kiện này bị vi phạm hoặc nếu chúng tôi quyết định rằng quyền lợi tốt nhất của GOLD ELEMENTS Online sẽ thực hiện

9.LINKS BÊN THỨ BA   
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết đến hoặc từ Trang web. Các liên kết xuất hiện trên Trang web chỉ để thuận tiện và không phải là sự chứng thực của chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp được tham chiếu. Việc liên kết của bạn đến hoặc từ bất kỳ trang nào ngoài trang web hoặc các trang web khác có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá và chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ, trang ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết đến hoặc từ Trang web hoặc chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với hành động, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các trang và trang web đó, bao gồm, không giới hạn, chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện của họ. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của tất cả các trang ngoài trang web và các trang web khác mà bạn truy cập.

10. ĐẶC ĐIỂM, CHỨC NĂNG VÀ CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT    
Trang web có thể cung cấp một số tính năng và chức năng đặc biệt (chẳng hạn như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các dịch vụ khác), có thể (a) tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và / hoặc chính sách bổ sung hoặc thay cho các Điều khoản và Điều kiện này; và (b) do chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp. Nếu có, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này và nếu bạn chọn tận dụng các dịch vụ này, bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng các dịch vụ đó sẽ tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và / hoặc chính sách bổ sung hoặc riêng biệt.

11. SỰ ĐỆ TRÌNH 
Chính sách của chúng tôi là từ chối các đề xuất và ý tưởng không được yêu cầu. Mặc dù chính sách của chúng tôi liên quan đến các đề xuất và ý tưởng không được yêu cầu, mọi yêu cầu, phản hồi, đề xuất, ý tưởng hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (gọi chung là "Nội dung gửi") sẽ được coi là không độc quyền và không bảo mật. Theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi, bằng cách gửi hoặc đăng bất kỳ Nội dung gửi nào, bạn cấp cho chúng tôi toàn quyền sở hữu Nội dung gửi như thể chúng tôi đã tạo, phát triển và đăng Thông tin cho mục đích của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sao chép, sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, cấp phép, phân phối, bán hoặc phân công Nội dung gửi theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn sao chép toàn bộ hoặc một phần. hoạt động từ, phân phối và hiển thị mọi thông tin dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hay công nghệ nào, dù bây giờ đã biết hoặc phát triển, một mình hoặc một phần công việc khác hoặc sử dụng Nội dung gửi trong hoặc liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng thừa nhận rằng Nội dung gửi của bạn sẽ không được trả lại và chúng tôi có thể sử dụng Nội dung gửi của bạn và bất kỳ ý tưởng, khái niệm nào hoặc biết cách chứa trong đó, không thanh toán tiền hoặc bất kỳ hình thức xem xét nào khác, cho mọi mục đích bao gồm, không giới hạn, phát triển, sản xuất , phân phối và tiếp thị sản phẩm.

Nếu bạn gửi Thông báo, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đối với Nội dung gửi của bạn. Bạn tiếp tục tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung gửi đó không cấu thành hoặc chứa vi-rút phần mềm, chào mời thương mại, thư dây chuyền, thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "spam" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi về nguồn gốc của bất kỳ Nội dung gửi nào. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào đối với bất kỳ quyền nào trong bất kỳ Nội dung gửi nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ Nội dung gửi nào

12. USER CONTENT 
Khi bạn truyền tải, tải lên, đăng bài, e-mail hoặc tạo dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác ("Nội dung người dùng") trên Trang web, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng đó. Nội dung người dùng như vậy cấu thành một Nội dung gửi theo Mục 11 ở trên. Điều này có nghĩa là tất cả các bên thứ ba, chứ không phải chúng tôi, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng mà họ đăng lên Trang web. Bạn đồng ý không tham gia hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác tham gia truyền, tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc cung cấp nội dung người dùng trang web:

 (a) Bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng , thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hận thù, hoặc chủng tộc, về mặt dân tộc hoặc theo cách khác có thể bị phản đối

(b) Bạn không có quyền được cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác

(c) Được bạn biết là sai, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn

(d) Bạn đã được bên thứ ba bồi thường hoặc cấp bất kỳ khoản tiền nào

hoặc (e) vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào. Ngoài ra, bạn đồng ý không truyền tải, tải lên, đăng bài, e-mail hoặc cung cấp bất kỳ vi-rút phần mềm, tài liệu quảng cáo, mời hoặc quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, bao gồm thư chuỗi, thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "spam" nào. Bạn cũng đồng ý không

(i) Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào

(ii) "Cuống" hoặc quấy rối khác bao gồm việc chủ trương quấy rối người khác, lừa gạt hoặc làm hại bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

(iii) Giả mạo các tiêu đề hoặc xử lý các định danh để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung Người dùng nào

(iv) Cố tình hoặc vô tình vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào áp dụng

Hoặc (v) thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu nhận dạng cá nhân về những người dùng khác

Chúng tôi không xác nhận hoặc kiểm soát Nội dung Người dùng được truyền hoặc đăng trên Trang web và do đó, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội dung Người dùng. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung Người dùng gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản đối đối bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung Người dùng nào, bao gồm, không giới hạn, cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội dung Người dùng hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn gây ra do việc sử dụng bất kỳ Nội dung người dùng được truyền tải, tải lên, đăng, gửi qua email hoặc được cung cấp qua Trang web.

13. KHIẾU NẠI BẢN QUYỀN 
Chúng tôi tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng một sản phẩm đã được sao chép trên Trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, hãy xem CHÍNH SÁCH THÔNG BÁO HÀNH ĐỘNG KỸ THUẬT SỐ MILLENNIUM COPYRIGHT ở cuối trang này để tìm hiểu cách thông báo cho chúng tôi về vi phạm được xác nhận quyền sở hữu.

14. ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
TRANG WEB ĐƯỢC HIỆN TẠI "NHƯ LÀ." CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HOẶC TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TRỪ MỞ RỘNG RA ĐÓ ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP LUẬT PHÁP LÝ.

 

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP HÀNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI (BAO GỒM SƠ SUẤT) HOĂC), trong mọi trường hợp, CHO BẤT CỨ TỔN

(a) GIÁN ĐOẠN KINH DOANH;

(b) TRUY CẬP TRẢ LỜI HOẶC TRUY CẬP TIẾP TỤC ĐẾN TRANG WEB;

(c) DỮ LIỆU KHÔNG PHÂN BIỆT, MISDELIVERY, CORRUPTION, DESTRUCTION OR HOẶC SỬA ĐỔI KHÁC; (d) MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI CỦA BẤT K S KHI NÀO XÁC NHẬN LÀ KẾT QUẢ BỎ L WITHI HOẶC TRÌNH BÀY CỦA CÁC LIÊN KẾT TẮT TRANG WEB TRÊN TRANG WEB;

(E) VIRUS MÁY TÍNH, KHÔNG HOẶC trục trặc hệ thống có thể xảy ra LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB NÀY, BAO GỒM TRONG HYPERLINK ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB CÔNG TY THỨ BA (f) BẤT KỲ SỰ THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG HOẶC

(g) NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

THÊM VÀO ĐÓ, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN, ĐẶC BIỆT, TỔN HẠI, NGẪU NHIÊN, HOẶC LÀ HẬU QUẢ GIÁN TIẾP NÀO (KỂ CẢ MẤT LỢI NHUẬN) LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HAY SỬ DỤNG NÀY CỦA BẠN BẤT KỂ CỦA MẪU HÀNH ĐỘNG DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI (BAO GỒM SƠ SUẤT) HOẶC MẶT KHÁC, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI ĐÓ VÀ TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CỦA CHÚNG TÔI GỘP TRÁCH NHIỆM TỐI ĐA KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ LA ($ 100.00).

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG KHIẾU NẠI HOẶC HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN, VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THỂ MANG THEO BẠN HƠN MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN KHIẾU NẠI ĐÓ HOẶC HÀNH ĐỘNG nảy sinh

15. SỰ BỒI THƯỜNG 
Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu của bên thứ ba nào do việc bạn sử dụng Trang web hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý, do bạn sử dụng rô bốt phần mềm, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập dữ liệu hoặc các công cụ thu thập dữ liệu tương tự hoặc bất kỳ hành động nào khác mà bạn thực hiện gánh nặng hoặc tải không hợp lý trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

16. TRANH CHẤP
Đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Trang web, tất cả các quyền và nghĩa vụ và tất cả các hành động được quy định bởi các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam, như thể các Điều khoản và Điều kiện là một hợp đồng được ký kết hoàn toàn và được thực hiện hoàn toàn ở Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ cách nào để bạn truy cập vào trang web sẽ được gửi đến trọng tài bí mật ở Châu Âu và  gửi đến thẩm quyền và thủ tục tố tụng, ngoại trừ việc bạn bị xâm phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của các chi nhánh, đối tác hoặc người cấp phép của chúng tôi hoặc có nguyên nhân hành động bằng vốn chủ sở hữu, chúng tôi có thể yêu cầu trợ giúp bắt buộc hoặc biện pháp thích hợp khác tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào và bạn đồng ý với thẩm quyền và địa điểm trong bất kỳ tòa án nào . Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo các quy định bổ sung về tranh chấp liên quan đến người tiêu dùng, sau đó phổ biến với Hiệp hội trọng tài Mỹ. Giải thưởng của trọng tài viên sẽ được ràng buộc và có thể được đưa vào như là một phán quyết trong bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, không có trọng tài theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được tham gia vào trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tuân theo Điều khoản và Điều kiện này, cho dù thông qua thủ tục tố tụng trọng tài.   

17NHÂN THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ THÔNG QUA BÀI VIẾT VÀ EMAIL 
Bạn đồng ý nhận bất kỳ thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác (gọi chung là "Thông báo") mà Điều khoản và Điều kiện này giới thiệu từ chúng tôi bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các Thông báo mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ đáp ứng bằng điện tử mọi yêu cầu pháp lý mà các thông báo đó được thực hiện bằng văn bản. Để rút lại sự chấp thuận của bạn về việc nhận được thông báo bằng điện tử, bạn phải thông báo cho chúng tôi về việc bạn rút lại thỏa thuận đó bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales.online@milensea.com.vn, vui lòng bao gồm siêu liên kết và ngừng sử dụng trang web này. Trong trường hợp này, tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn các giấy phép có giới hạn được nêu trong Mục 6 của Thông tư này, sẽ tự động chấm dứt. Rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp các lợi ích của Trang web này cho bất kỳ người dùng nào không thể đồng ý nhận thông báo bằng điện tử. Xin lưu ý rằng sự đồng ý nhận thông báo này hoàn toàn tách biệt với bất kỳ cuộc bầu cử nào bạn có thể thực hiện liên quan đến việc nhận thông tin tiếp thị. Các tùy chọn của bạn liên quan đến việc nhận thông tin tiếp thị được nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

18NHÌN CHUNG 
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh và độc quyền giữa chúng tôi về việc bạn sử dụng Trang web và thay thế tất cả các đề xuất, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc khác trước đó.

Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định riêng của mình, để thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi trên Trang web và cung cấp thông báo về thay đổi đó. Mọi thay đổi đều có hiệu lực ngay lập tức khi đăng lên Trang web và thông báo về thay đổi đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau đó cấu thành sự đồng ý của bạn với tất cả các Điều khoản và Điều kiện đã thay đổi đó. Chúng tôi có thể, có hoặc không có thông báo trước, chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn phải tuân thủ ngay lập tức với bất kỳ sự chấm dứt hoặc thông báo nào khác, bao gồm, nếu có, bằng cách ngừng tất cả việc sử dụng Trang web.

Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu là tạo ra bất kỳ cơ quan, đối tác hoặc hình thức doanh nghiệp liên doanh nào khác giữa chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền đầy đủ của chúng tôi để yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó, cũng như việc chúng tôi không vi phạm bất kỳ điều khoản nào được thực hiện hoặc bị từ bỏ điều khoản. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào hoặc do bất kỳ phán quyết trọng tài hoặc quyết định của tòa án áp dụng nào, tính không thể thực hiện hoặc không hợp lệ này sẽ không làm cho các Điều khoản và Điều kiện này không thể thi hành hoặc không hợp lệ nhưng các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được sửa đổi, trong phạm vi có thể được, bởi pháp nhân xét xử để phản ánh đầy đủ mục đích ban đầu của các bên như được phản ánh trong điều khoản ban đầu ..

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales.online@milensea.com.vn )

 ĐẠO LUẬT BẢN QUYỀN KỸ THUẬT SỐ 

Phù hợp với Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ, nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng gửi e-mail hoặc thông báo bằng văn bản tới Đại lý được chỉ định của chúng tôi để biết thông báo vi phạm và cung cấp những điều sau:

Bản quyền © VÀNG ELEMENTS, LLC. 

19. E-GIFT CARD TERMS & CONDITIONS
Thẻ quà tặng E-Gift GOLD ELEMENTS có thể đổi thành hàng hóa, không thể đổi thành tiền mặt, không có ngày hết hạn và không có phí dịch vụ.

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CÁC CHI NHÁNH KHÔNG BẢO ĐẢM, THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý VỚI E-GIFT CARD, BAO GỒM KHÔNG CÓ GIỚI HẠN BẤT KỲ VỀ SỰ BẢO ĐẢM NGỤ Ý HAY RÕ RÀNG HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.NẾU MÃ TRÊN GOLD ELEMENTS E-GIFT CARD KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC, BIỆN PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI LÀ THAY THẾ MỘT E-GIFT CARD HOÀN TOÀN MỚI. LUẬT NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ KHIẾU NẠI VỀ CÁC THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ BỎ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG VÀ BỔ SUNG CÓ THỂ ÁP DỤNG.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc thắc mắc về thẻ quà tặng E-Gift GOLD ELEMENTS, vui lòng liên hệ 0901777118